Suspensió parcial d'obres i pautes d'actuació en la represa dels treballs [ACTUALITZACIÓ 13 D'ABRIL]

Imatge: 
© Artem Labunsky by unsplah
ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 13 D'ABRIL
El divendres 10 d’abril el Govern de l’estat ha aprovat el Reial Decret 487/2020, que acorda la pròrroga de l’estat d’alarma fins al dia 26 d’abril a les 00 hores. Aquesta norma estableix que seguiran vigents les disposicions estipulades pel decret 463/2020 de 14 de març, que va acordar per primer cop l’estat d’alarma en atenció a l’emergència sanitària causada per la COVID-19.

Aquesta nova norma, que ha entrat en vigor el dia 11 d’abril, suposa tornar a la situació anterior al RD Llei 10/2020  (el del permís retribuït obligatori), que ha estat vigent fins al dia 9 d’abril i, per tant, implica la possibilitat de continuar amb els treballs d’execució de les obres, aplicant totes les mesures de seguretat per a protegir les persones enfront la COVID-19.


[ATENCIÓ]: Nova Ordre del Ministeri de Sanitat que suspèn les obres que conviuen amb veïnat
El diumenge 12 d’abril el Ministeri de Sanitat ha publicat l’Ordre SND/340/2020 que entra en vigor aquest mateix dia per la que suspèn tota classe d’obra que suposi una intervenció en edificis existents, quan en aquests immobles s’hi trobin persones alienes a l’obra (perquè hi resideixen, per motius laborals o qualsevol altre). Es vol evitar la coincidència entre els moviments de treballadors de l’obra o de materials de l’obra i aquestes persones.

L’ordre recull dues úniques excepcions a la suspensió: 1. Obres que en atenció a la sectorització del propi immoble no puguin coincidir els treballadors de l’obra i els materials amb els usuaris de l’edifici 2. Treballs i obres puntuals que tinguin per finalitat reparacions urgents d’instal.lacions i avaries, així com tasques de vigilància.


Represa de les obres en curs: què es necessita
A la pràctica, la vigència d’aquest permís retribuït obligatori ha suposat una aturada de moltes obres en curs, que es documenta amb una acta que recull el tancament dels treballs, les mesures que es prenen a aquests efectes i descriu la fase o estat de les mateixes.

La represa dels treballs, en canvi, no requereix necessàriament d’aquesta formalitat, sinó que depèn de la voluntat del promotor o del constructor vers la seva continuïtat.
Si el promotor de l’encàrrec o el constructor us comuniquen fefaentment la seva voluntat de reprendre els treballs de construcció a partir d’aquella data, cal tenir en compte els aspectes que indiquem a continuació:

1.- Com a director de les obres, podeu deixar constància al Llibre d’Ordres de la represa dels treballs a petició del promotor o del constructor.

L’anotació al Llibre d’Ordres pot consistir en un text similar al que es proposa a continuació:

Com a director de les obres en data xxxxx he estat assabentat de la voluntat del constructor/promotor de continuar els treballs de construcció, del que en deixo constància als efectes oportuns.

Recomanem que l’agent que acordi reprendre els treballs comuniqui aquesta decisió a les mateixes entitats a les que es va comunicar l’aturada.

2.- Com a coordinador de seguretat i salut és convenient verificar que el Pla de Seguretat i Salut ha estat degudament actualitzat i aprovar-ne una nova versió amb les mesures de protecció enfront l’actual emergència sanitària de la COVID-19, així com també verificar que les mesures que s’hi detallen s’apliquen degudament.

Mesures de seguretat i salut
Podeu consultar les recomanacions del Ministeri de Sanitat i el document “Recomendaciones de apoyo a las actuacions en materia de Seguridad y salud en obras de construcción como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19” confeccionat pel Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espanya (CSCAE) i el Consejo General de la Arquitectura Técnica de Espanya en aquest enllaç.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar-vos a l’Assessoria Jurídica juridica@coac.net o a l’Oficina Consultora Tècnica del COAC octsecretaria@coac.net.

 

 

11/04/2020
Tornar