L'Ajuntament de Barcelona publica dos Decrets d'Alcaldia sobre les obres de promoció pública i privada durant el termini de vigència de l'estat d'alarma

Imatge: 
© Jorge Salvador by unsplash
A continuació us fem un resum de cada un d’ells. Recordeu que si teniu dubtes al respecte podeu contactar amb el nostre equip de suport jurídic a través del correu electrònic:  juridica@coac.net 

Obres de promoció privada a la ciutat de Barcelona i durant el termini de vigència de l'estat d'alarma 

El Decret d’Alcaldia publicat a la Gaseta Municipal el dia 17 de març disposa: 

- Suspendre els terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.  

- Prohibir a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin executant al terme municipal de Barcelona l’execució de les mateixes, si no es poden garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i l'Agència de Salut Pública de Barcelona en matèria de prevenció i protecció contra el COVID19, així com els requeriments imposats al Reial decret 463/2020. 

- Recomanar la suspensió de totes les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la via pública.  

- Excloure de l'àmbit d'aplicació del Decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent durant la vigència del Reial decret 463/2020, quan estiguin justificades per motiu de seguretat de les persones.  

 Consulteu el decret aquí.


Suspensió de les obres públiques a la ciutat de Barcelona durant el període de vigència de la declaració d’alarma 

L'Ajuntament de Barcelona va publicar a la Gaseta Municipal del dia 15 de març un Decret d'Alcaldia que preveu, d'entre altres mesures, la suspensió de les obres públiques a la ciutat de Barcelona durant el període de vigència de la declaració d’estat d’alarma. 

No obstant, el decret permet la continuïtat dels treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espai públic i, de forma excepcional, permet autoritzar la continuïtat d’aquelles obres públiques que puguin ser considerades essencials, la seva suspensió de les quals comportaria perjudicis de molt difícil reparació.  

Consulteu el decret aquí.
17/03/2020
Tornar