Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Ajuts per al finançament d'obres de rehabilitació

S'amplia la convocatòria d'ajuts en forma de préstecs per al finançament d'obres de rehabilitació

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

NOVETAT: El 13 de novembre s'ha publicat al DOGC la Resolució TES/2849/2020, de 10 de novembre, per la qual s'obre un nou termini de presentació de sol·licituds i s'amplia l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/1566/2020.

D'una banda, s'amplia l'import de 10 milions d'euros que preveu la Resolució TES/1566/2020, en la quantia de 85 milions d'euros. L'import màxim de la convocatòria queda, doncs, establert en un total de 95 milions. D'altra banda, s'amplia el termini per presentar les sol·licituds de subvenció fins al dia 20.12.2021, inclòs.
 

CONVOCATÒRIA:
S'ha publicat al DOGC del 6 de juliol la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020 (ref. BDNS 511886).

Aquesta nova línia de finançament és fruit d'un acord entre l’Institut Català de Finances i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L'import total d'aquesta línia de préstecs és de 10 milions d'euros, dels quals cinc milions d'euros a càrrec de l'ICF i cinc milions d'euros a càrrec de l'AHC.

Els ajuts volen ser un estímul perquè les comunitats de propietaris puguin realitzar les obres de rehabilitació en compliment de la Inspecció Tècnica de l’Edifici i mantenir el parc d’habitatges en condicions òptimes.

La convocatòria es regeix per la Resolució TES/127/2020, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a aquests ajuts. A continuació en destaquem els aspectes més rellevants:

Actuacions protegibles
A les bases es recullen les actuacions susceptibles d’optar als préstecs:

1 Rehabilitació que afecta l’estat de conservació de l’edifici
2 Millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat
3 Millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

Requisits
Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), que ha de contenir l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) i l’Etiqueta de qualificació energètica (EE), presentats abans de la sol·licitud de crèdit.

Pressupost protegible
El pressupost protegible de les obres està constituït per:

a) Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial
b) Honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució de l’obra
c) Despeses derivades de la tramitació administrativa i de gestió degudament justificades
d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres i els honoraris professionals

No són protegibles l’impost sobre construccions i obres (ICIO), les taxes de la llicència municipal i de l’etiqueta energètica, ni les despeses d’obtenció de l'IITE i del CEE. Tampoc ho són el cost de redacció dels projectes, els informes tècnics, estudis de diagnosi i certificats, tots ells necessaris prèviament a la sol·licitud del préstec (Consulta les subvencions del Consorci Metropolità de l’Habitatge per a la redacció de projectes i altres documents tècnics).

Imports i condicions
Entre altres condicions, les bases estableixen un interès del 2% fix, amb un termini màxim d'amortització de 15 anys. S’estableixen uns imports mínims de 30.000€ per comunitat i un màxim 20.000€ per habitatge.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds ha quedat ampliat fins al 20 de desembre de 2021.

Per consultar el resum complet elaborat per l'OCT, clica aquí 
(contingut exclusiu per a col·legiats; cal estar registrat al web)
 

6/07/2020
Tornar