Ajuts a la rehabilitació

Nous ajuts a la rehabilitació per reduir el consum energètic dels edificis

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 20 de gener s’obre una nova convocatòria d’ajuts del Consorci Metropolità de l’Habitatge per a les comunitats de propietaris. A diferència de les convocatòries anteriors gestionades per la mateixa entitat, aquesta vegada no se subvenciona el cost de les obres, sinó la redacció de projectes i altres documents tècnics (per al finançament de les obres, l’Agència de l’Habitatge i l’Institut Català de Finances obren una línia de crèdit de la qual es podran beneficiar les comunitats de propietaris).

La necessitat de reduir les emissions de CO2 porta implícita la necessitat de transformació del parc edificat amb criteris de sostenibilitat mediambiental, aplicant el repte de minimitzar el consum energètic dels edificis existents mitjançant la reducció de la seva demanda energètica i la incorporació d’equips i sistemes de disseny eficient. La nova convocatòria del CMH es defineix en aquest sentit i vol encoratjar:

· Un salt qualitatiu en la rehabilitació dels edificis amb actuacions més ambicioses que vagin més enllà dels treballs de manteniment i reparació imprescindibles.

· Que les comunitats de propietaris tinguin acompanyament tècnic en el coneixement de les possibilitats de millora que es poden dur a terme al seu edifici així com en la presa de decisions per tal d’assolir-ne l’adequació general i la reducció de la demanda energètica.

És en aquest sentit que la convocatòria de 2020 del Consorci Metropolità de l’Habitatge subvenciona la redacció dels projectes d’actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva i que comportin una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns.

El cost protegible està constituït pels honoraris facultatius en concepte de la redacció del projecte i d'altres documents tècnics objecte de la subvenció (informes, certificats, etc.) fins a un límit del 8% del PEM del projecte calculat en base als preus de l’ITeC. Els honoraris de la direcció d’obra queden fora de l’àmbit de la subvenció.

El projecte haurà de recollir les actuacions necessàries per reparar totes les patologies comunitàries que estiguin qualificades a l'IITE com a importants, greus o molt greus i, ha de garantir que s'actuï, com a mínim, en un 30% de l'envolupant tèrmica de l'edifici amb criteris d'eficiència energètica.

Terminis i documentació
El termini de presentació de les sol·licituds s'obre el 20 de gener de 2020 i finalitzarà el 31 de desembre de 2020, tot i que es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors si s'esgota la dotació pressupostària.

La documentació a aportar enguany per optar als ajuts és força diferent a la requerida en convocatòries prèvies i es detallarà a la Guia metodològica que publicarà el CMH el mateix dia en què s’obre la convocatòria.

Més informació
Per a més informació sobre la convocatòria, podeu consultar el web del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

El Consorci té previst programar una sessió informativa per als col·legiats a mitjans de febrer.
17/01/2020
Tornar