Ajuts a la rehabilitació

Ampliat el termini dels ajuts per a la redacció de projectes de rehabilitació energètica a l'Àrea Metropolitana

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
NOVETAT: En data 31 de desembre del 2020, s'ha publicat al BOPB l'anunci d'ampliació de termini d'aquesta convocatòria. El nou termini de presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el 31 de maig de 2021.

El Consorci Metropolità de l’Habitatge obre una convocatòria de subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (BDNS 488483). Resta exclosa de la convocatòria Barcelona ciutat, on actua el Consorci de l'Habitatge de la ciutat.

A diferència de convocatòries anteriors gestionades per la mateixa entitat, aquesta vegada no se subvenciona el cost de les obres, sinó la redacció de projectes i altres documents tècnics. (Per al finançament de les obres, consulteu els ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris de l’AHC).

Borsa d'arquitectes
El Servei d'Ocupació del COAC ha creat una borsa d'arquitectes específica per donar resposta a les peticions dels ciutadans i comunitats de propietaris interessats a sol·licitar aquests ajuts.Més informació i inscripcions

Jornada informativa
El 19 de febrer es va celebrar una sessió informativa sobre la convocatòria. Pots veure el vídeo de la jornada al Youtube del COAC.

Convocatòria
La convocatòria del CMH vol encoratjar:

· Un salt qualitatiu en la rehabilitació dels edificis amb actuacions més ambicioses que vagin més enllà dels treballs de manteniment i reparació imprescindibles.

· Que les comunitats de propietaris tinguin acompanyament tècnic en el coneixement de les possibilitats de millora que es poden dur a terme al seu edifici així com en la presa de decisions per tal d’assolir-ne l’adequació general i la reducció de la demanda energètica.

El cost protegible està constituït pels honoraris facultatius en concepte de la redacció del projecte i d'altres documents tècnics objecte de la subvenció (informes, certificats, etc.) fins a un límit del 8% del PEM del projecte calculat en base als preus de l’ITeC. Els honoraris de la direcció d’obra queden fora de l’àmbit de la subvenció.

El projecte haurà de recollir les actuacions necessàries per reparar totes les patologies comunitàries que estiguin qualificades a l'IITE com a importants, greus o molt greus i, ha de garantir que s'actuï, com a mínim, en un 30% de l'envolupant tèrmica de l'edifici amb criteris d'eficiència energètica.

La documentació a aportar per optar als ajuts és força diferent a la requerida en convocatòries prèvies i es detalla a la Guia metodològica publicada pel CMH.

Terminis
El termini de presentació de les sol·licituds s'ha ampliat fins al 31 de maig de 2021. Aquest termini es podrà tancar en una data anterior en cas d’exhauriment de la dotació pressupostària.

Més informació
Trobareu més informació sobre la convocatòria al web del Consorci.
També podeu consultar l'anunci de la convocatòria, publicat al DOGC del 27 de desembre de 2019.

19/02/2021
Tornar