Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Entra en vigor una nova Ordre sobre l'ús d’àrids reciclats

Entra en vigor una nova Ordre sobre l'ús d’àrids reciclats en obres públiques i privades

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 26 de gener de 2023, es va publicar al DOGC l'Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.

Aquesta normativa vol fomentar i impulsar l'ús dels àrids reciclats, desenvolupant l’article 147 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Així, l'Ordre estableix l'obligació de determinar, en els projectes de construcció d'obra pública i privada, l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos.

Àmbit d’aplicació
L'Ordre s’aplica als àrids reciclats obtinguts de residus de la construcció i la demolició que s'utilitzen en l'obra pública i privada executada a Catalunya i en fixa uns usos admesos i els requisits per a la seva utilització en les obres de construcció.

Definicions
Es defineix la composició dels àrids, les categories i la granulometria, i s'estableix una recomanació d’usos possibles en funció del percentatge en pes dels seus components. Així mateix, també s'estableix la possibilitat de la seva utilització si altra normativa ho permet. (1)

Excepcions
L’Ordre també contempla supòsit d’excepció quan les característiques de l'obra no permetin l'ús d'aquest tipus de material, que el redactor del projecte haurà de justificar degudament en la memòria. (2)

Documentació associada
Els àrids reciclats s'han de subministrar amb la documentació que acrediti que disposen del marcatge CE per als usos admesos en aquesta Ordre.

Projectes i obres en procés
La nova normativa no és aplicable als projectes en fase de pressupost, contractació o execució ni a les llicències d'obres que estiguin en tramitació en el moment de l'entrada en vigor.

Entrada en vigor
L'Ordre és d’aplicació des del 16 de febrer de 2023, vint dies després de la seva publicació al DOGC.

(1) Per exemple, el Codi Estructural estableix la possibilitat d’utilització d’àrid reciclat en un màxim del 20% en pes del total (art 30.8 Àrids reciclats).
 (2) La Guia per al compliment de l’ús del 5% d’àrids reciclats als projectes de construcció (ITEC), accessible des del web de l’Agència de Residus de Catalunya, considera alguns supòsits que podrien ser objecte d’excepció.

Més informació:
· Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener
· Llei 5/2020, del 29 d'abril


10/02/2023
Tornar