Concurs façana plaça Nova: seleccionats 12 equips per a la 2a fase

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El 26 de febrer el Jurat del Concurs per seleccionar una proposta per a la rehabilitació i la millora ambiental i energètica de la façana de plaça Nova del COAC va decidir els dotze finalistes que passen a la 2a fase del Concurs, en la qual es determinarà el guanyador.

Els dotze han estat seleccionats d'entre un total de 98 concursants que han participat en la primera fase, entre els quals es troben arquitectes i despatxos molt diversos. El Jurat, després de l'examen de tota la documentació presentada pels participants al Concurs i la deliberació corresponent, va decidir atorgar als seleccionats la mateixa puntuació segons la modalitat a la qual es presentaven. Pel que fa a la resta de propostes presentades però no seleccionades, el Jurat els concedeix també una puntuació similar en funció de la seva vàlua. Vegeu aquí la puntuació.

Els concursants podien participar a través de 3 modalitats diferents: modalitat A (el Jurat valorava exclusivament l'experiència de cada participant), modalitat B (es valorava la qualitat dels projectes o obres prèvies dels concursants) i modalitat C (el Jurat valorava una idea proposada per a l'objecte d'aquest Concurs).

El degà del Col·legi i president del Jurat, Lluís Comerón, s'ha mostrat satisfet per l'alt índex de participació en el Concurs, sobretot pel que fa als equips que s'han presentat en la modalitat C, destinada a promoure i facilitar la participació. Així mateix, el degà ha manifestat que "el Concurs ens ofereix una oportunitat magnífica per donar a conèixer la importància de cuidar el parc arquitectònic i dotar-lo de solucions que fa uns anys no existien i ara ens han de fer millorar en sostenibilitat i eficiència energètica. Alhora, ens permet posar en valor el paper clau que tenen els arquitectes com als professionals que millor poden realitzar aquest tipus d'intervencions".

Resolució final
La resolució final del Concurs tindrà lloc durant el proper mes de maig, un cop tots els seleccionats hagin presentat la seva proposta i el Jurat les hagi valorat de nou. Segons les bases del Concurs, el guanyador rebrà la quantitat de 4.500 € (a compte dels honoraris), l'adjudicació de l'encàrrec per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció d'obra.

El jurat del concurs està presidit per Lluís Comerón, degà del COAC. Compta com a vocals amb Rafael Moneo Vallés, arquitecte; Carme Pigem Barceló, arquitecta; Elisabeth Capdeferro Pla, arquitecta; Albert Cuchí Burgos, arquitecte; Carlos Ferrater Lambarri, arquitecte, president del Consell d’Habitat Urbà de Barcelona; Anna Tostoes, arquitecta, presidenta de DOCOMOMO Internacional; Fernando Marzá, arquitecte, vocal de la Junta de Govern del COAC; Manuel Ruisánchez, arquitecte, vocal de la Junta de Govern del COAC; Enric Mir, arquitecte, vocal de la Junta de Govern del COAC. I com a secretària amb Assumpció Puig, arquitecta, secretària del COAC, que actua amb veu però sense vot.

La seu de plaça Nova del COAC. Història i situació actual
La seu col·legial, obra de l'arquitecte Xavier Busquets, fou inaugurada l'any 1962. Exemple de l’anomenat “Moviment modern”, un dels pocs que encara es conserven, es va dotar d'un element arquitectònic de gran singularitat, els murals de Picasso, que van contribuir a la posada en valor del context urbà on es troben. El seu valor patrimonial i artístic fa que estigui catalogat com a clar exponent de l'arquitectura moderna internacional i també formi part dels edificis protegits de la ciutat de Barcelona, pertanyent al conjunt especial del sector de les muralles romanes.

L’edifici requereix ara d’una intervenció integral que assumeixi la renovació completa de la seva façana i de les seves condicions mediambientals i de consum energètic. Actualment ja s'han extret unes plaques d'uralita que s'havien afegit durant els anys 70 i que, per tant, no formaven part del projecte original. Pel que fa a l'aïllament tèrmic de l'edifici, la façana havia quedat totalment obsoleta i feia ja temps que requeria una actuació en profunditat, que és la que es farà ara.

Els reptes: més enllà de la façana de plaça Nova

- Restaurar, que no vol dir reproduir, un element amb valor cultural, catalogat com patrimoni arquitectònic.

- Satisfer els requeriments d’un edifici per al segle XXI: a nivell funcional, mediambiental i d’estalvi energètic.

- Mantenir el compromís d’exemplaritat que té el Col·legi d’Arquitectes pel que fa a les seves actuacions. Aquest Concurs ha de fomentar el debat i la millora continua en un àmbit, el de la rehabilitació, que és i serà el protagonista de les intervencions a fer en el parc edificat existent.

28/02/2014
Tornar