Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
Rehabilitació Casa Gurrea. Arquitectes: Anna Bonet, Berta Fusté, Guillem Bosch, Roger Sauquet i Xavier Sauquet. Obra seleccionada a la Mostra d'Arquitectura Catalana © Foto: José Hevia

Subvencions per a millores d’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'AMB

S’ha publicat al BOPB la convocatòria de subvencions per a l’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, adreçades tant a propietaris i llogaters com a ajuntaments que disposin d’habitatges cedits a la Borsa local de lloguer.

Actuacions subvencionables

· Obtenció i/o millora de l’habitabilitat.

· Adaptació de les instal·lacions interiors de l’habitatge a la normativa vigent (aigua, electricitat, gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament) i instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

· Millores energètiques i de sostenibilitat (millora de l’aïllament tèrmic i acústic, incorporació de proteccions solars, canvi de finestres, substitució de làmpades i lluminàries per altres més eficients).

· Adaptació de la mobilitat interior dins l’habitatge (instal·lació d’aparells elevadors dins l’habitatge, substitució de banyera per dutxa, eixamplament de passadissos, etc).

Requisits dels edificis
· Estar finalitzats abans del 1981.
· Ser de titularitat privada.
· Ser el domicili principal dels seus propietaris o arrendataris.
· Si els habitatges estan buits només es podran acollir als ajuts quan sigui per incorporar-los a la Borsa de lloguer municipal o comarcal.

Resten excloses d’aquests ajuts les actuacions que impliquin el buidat estructural o l’enderroc de façanes, l’augment de volum, les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació a la Llei 18/2007 (excepcionalment s’admetran aquestes actuacions quan siguin necessàries per a la millora de l’accessibilitat i/o per a la millora de l’eficiència energètica).

Requisits dels sol·licitants particulars
Per a les actuacions de rehabilitació promogudes per persones físiques en habitatges d’ús propi, els ingressos de la unitat familiar no poden superar en 5 vegades l’IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) en general, i no poden superar-lo en 6 vegades en el supòsit d’adaptacions interiors dels habitatges per facilitar la mobilitat de les persones.

5 IRSC

ingressos familiars màxims

 

6 IRSC

ingressos familiars màxims

1 membre

53.118,20 €

 

1 membre

63.741,84 €

2 membres

54.761,03 €

 

2 membres

65.713,24 €

3 membres

57.116,34 €

 

3 membres

68.539,61 €

4 membres o més

59.020,22 €

 

4 membres o més

70.824,27 €Import de la subvenció
La quantia màxima de l’ajut és del 50% del cost subvencionable, amb un topall màxim de 3.000€ (6.000€ si l’habitatge s’incorpora la Borsa local de lloguer).

Sol·licituds i terminis
Els passos a seguir previs a l’inici de les obres són:
Pas 1. Presentació de la documentació per formar part de la convocatòria: del 27 d'octubre de 2017 al 31 d’octubre del 2018.
Pas 2. Sol·licitud dels ajuts: del 27 d’octubre de 2017 al 31 de desembre de 2018.

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les Oficines Locals d’Habitatge o Oficines d’Atenció Ciutadana que consten a l’Annex 1 de la Convocatòria i al web cmh.cat, i la documentació a presentar en cada fase es pot consultar a l’Annex 5.


Accediu al text complet de la convocatòria aquí.
26/10/2017
Tornar