Tramitació de cèdules de primera ocupació

Les cèdules de primera ocupació es tramiten per via telemàtica durant l'estat d'alarma

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha publicat, amb data 6 d'abril, la Resolució sobre la tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació amb caràcter extraordinari durant els efectes del l’estat alarma.

Atesa la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19, que actualment no permet que els procediments administratius es tramitin de conformitat amb els tràmits ordinaris previstos en les regulacions corresponents, s'ha adaptat el procediment de manera que les sol·licituds de cèdules de primera ocupació es puguin sol·licitar de forma no presencial, d’acord amb els tràmits que s’especifiquen en aquesta Resolució, mentre duri la situació d’excepcionalitat.

Així, les sol·licituds es poden presentar via telemàtica al portal de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el formulari "Petició Genèrica", i cal adjuntar la següent documentació:

- Sol·licitud de cèdula habitabilitat de primera ocupació signada amb certificat digital.

- Certificat final d’obra i d’habitabilitat (CFO), en format pdf, signat amb certificat digital pel personal tècnic competent i amb el visat, només quan sigui preceptiu, del col·legi professional respectiu.

- Annex A al CFO de Modificacions de Projecte, en format pdf, visat i signat mitjançant certificat digital per l'arquitecte/s.

- Annex B al CFO de Relació dels controls d’obra i resultats, en format pdf, visat i signat mitjançant certificat digital per l'aparellador/s.

- Còpia de la comunicació prèvia de primera ocupació als efectes d’acreditar la data de presentació davant l’ajuntament.

Atès que el formulari de "Petició Genèrica" pot anar acompanyat d'un màxim de dos documents, cal adjuntar els documents sol·licitats amb un arxiu comprimit .zip o .rar (els programes es poden trobar i instal·lar gratuïtament).

La presentació de la sol·licitud comporta el consentiment a rebre les notificacions corresponents per via telemàtica.

Cèdula de primera ocupació
El Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat disposa que tots els habitatges de nova construcció, els que hagin tingut modificacions en la superfície o s’hi alterin les condicions d’habitabilitat i els que hagin estat sotmesos a algun dels processos d’intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació com a conseqüència d’haver sofert danys derivats de riscos col·lectius amb afectació catastròfica han de disposar de cèdula de primera ocupació, prèviament a la seva ocupació.

Per a més informació, consulta el web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
7/04/2020
Tornar