Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Propers Actes

Del Dm, 27 setembre fins Dm, 11 octubre
Dimarts de 15:00 h a...

Obertes les inscripcions per al curs de càlcul i disseny...

Obertes les inscripcions per al...

https://www.arquitectes.cat/ca/suport/prorroga-suspensio-llicencies-programa-superilles-eixample

Es prorroga la suspensió de llicències en el marc del programa Superilles de l’Eixample

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El 4 de març de 2022 s’ha publicat al BOPB l’aprovació inicial per part de l’Ajuntament de Barcelona del Pla especial de regulació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats del districte de l’Eixample, que estarà exposat al públic per un termini de dos mesos, durant el qual es podran presentar al·legacions.

Com a conseqüència d’aquesta aprovació, es prorroga la suspensió que va acordar l’Ajuntament el mes de març de 2021 en relació a l'atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals per a la instal·lació o l'ampliació de determinades activitats, amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un planejament d’establiments de pública concurrència i altres activitats en el marc del Programa Superilles de l’Eixample.

L’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en l’expedient (Exp. núm. 21PL16833).

L’Acord diu que el termini de suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives publicacions al BOPB dels acords de suspensió potestativa prèvia (BOPB del 12 de març de 2021) i del present acord (BOPB del 4 de març de 2022).

Atès que l’Ajuntament ja va aprovar una suspensió potestativa pel termini d’un any al març de 2021, el termini màxim de suspensió de dos anys que indica el Text Refós de la Llei d’Urbanisme s’inicia amb la publicació de l’acord de suspensió potestativa publicat en data 12 de març de 2021.

Així, es prorroga la suspensió de l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris:

· 2.2. Activitats musicals;
· 2.3. Activitats de restauració;
· EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats;
· EC 2.1. Autoserveis;
· EC 3.1.1. Botigues de conveniència;
· EC 3.2. Comerç alimentari amb degustació.

També queden suspesos l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local si suposen augment d’aforament.

A més a més, se suspèn també l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents de l’OMAECP, l’Ordenança d’establiments alimentaris i de l’Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA):

· 2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o similars;
· 2.4.2. Jocs recreatius;
· 2.4.3. Jocs esportius;
· 2.4.4. Atraccions recreatives;
· 2.6. Activitats audiovisuals;
· EC 2.2. Superserveis;
· EC 2.3. Supermercat;
· EC 3.1.2 Establiments comercials que disposin de màquines expenedores d’aliments;
· EC 3.1.4. Botigues annexes a gasolineres;
· V Exposició, venda, lloguer i reparació de vehicles;
· ST2 Establiment en què es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics;
· ST3 Oficina o punt d’informació turística. 

També queden suspesos l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local. 

Queden excloses de la suspensió:
· Les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a l’exercici d’activitats presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i les sol·licituds sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord.

· Les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així com les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses de suspensió.

Documentació
La documentació de l’expedient administratiu de referència restarà exposada al públic electrònicament (número d’expedient “21PL16833”) i presencialment al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana (contactar amb Atenció en Línia). 

4/03/2022
Tornar