Programa de les jornades (PDF)


PROGRAMA

Dijous 14 de desembre de 2017

MATÍ: Visita cultural

Visita a la ciutat de Barcelona.

TARDA: Presentació del Curset i conferències inaugurals


Per tal de commemorar l’efemèride de la quarantena edició del Curset, la primera part de la sessió estarà dedicada a contextualitzar els principals fets històrics que determinaren el seu inici i marcaren les posteriors edicions:

- La fundació de la Comissió de Defensa del Patrimoni i Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) en el mes de desembre de 1975, i la seva posterior transformació (25 de gener de 1979) en la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic de la Demarcació de Barcelona.

- La constitució del Servei per a la Protecció del Patrimoni Arquitectònic Català, el SERPPAC (1976-1980).

- L’organització del primer Curset (1978) com a materialització d’algunes de les propostes sorgides tant des de la Comissió com des de l’Assemblea Constituent del SERPPAC dos anys abans, i la programació de les edicions immediatament posteriors (1979-1996) sota la tutela de la Comissió.

- La constitució de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) el 10 d'abril de 1997, que va néixer fruit d’una nova reforma col·legial i que es va nodrir del mateix col·lectiu d’arquitectes que fins llavors havia format part de la Comissió, o l’organització de les vint edicions següents del Curset (1997-2016), ja com a agrupació.

Durant la segona part de la sessió, i com a ampliació de la primera, hi haurà dues conferències que exposaran cronològicament el més significatiu del que s’ha dit, escrit i publicat durant els darrers quaranta anys sobre criteris d’intervenció en patrimoni arquitectònic, perfilant les diverses escoles i analitzant l’evolució de les tendències en l’àmbit estatal.

Divendres 15 de desembre de 2017

MATÍ i TARDA: Aprendre del passat
Durant les dues sessions de divendres (matí i tarda), s'il·lustrarà l'evolució dels criteris d'intervenció esbossats el dia anterior aprofundint en les trajectòries professionals de vuit figures d’especial interès del darrer quart del segle XXI, sempre a través de ponències d'una hora de durada que permetran exposar detalladament els condicionants i les reflexions relatives a cada intervenció. Tot amb la finalitat de debatre, al final del dia, si totes aquestes intervencions han servit com a escola d’aprenentatge per a les següents generacions d'arquitectes o si, per contra, el desconeixement d'aquestes actuacions prèvies (l'efectivitat de les quals s'ha pogut contrastar ja amb el transcurs dels anys) porta a la reiteració i la perpetuació de les mateixes solucions.

Dissabte 16 de desembre de 2017

MATÍ i TARDA: Repensar el futur
Durant les dues sessions de dissabte (matí i tarda), s'encararà l'anàlisi de les problemàtiques que estan condicionant les intervencions dels primers anys del segle XXI (2000-2017), tot prioritzant al debat i donant veu al públic assistent.
Partint de conferències teòriques breus sobre temes d'interès (la formació dels arquitectes, la transdisciplinarietat, la llei de contractes del sector públic, l'aplicació del CTE i de les normatives d'accessibilitat i de protecció al foc, entre d'altres), s'exposaran un seguit de casos concrets en els que la intervenció s'ha vist extremadament condicionada per un d'aquests aspectes i que permetran reflexionar sobre si la modificació dels plans d'estudi, la implementació normativa (estatal, autonòmica i municipal), la reforma de les lleis o l’especificitat dels plecs de condicions dels concursos han suposat o no una millora real del marc general en el que es desenvolupen els diferents tipus d'actuació en el patrimoni arquitectònic.
 
.
Diumenge 17 de desembre de 2017

Visita de dia sencer a la Catalunya Central.