Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Preguntes Freqüents sobre el nou model de Quotes Col·legials

 
1. Quan entra en vigor el nou model de quotes?
Aquest nou model comença a aplicar-se a partir del quart trimestre de l’any, és a dir, en el moment en què es faci efectiva la quarta quota de l’any: octubre de 2014.

2. En què consisteix?
El nou model defineix una Quota Bàsica per a tots els col•legiats (Exercents i No Exercents), que inclou tots aquells serveis i activitats que el COAC realitza a partir de les obligacions que fixa la legislació sobre Col·legis professionals, com són la formació contínua, la conservació del patrimoni cultural col•legial, el manteniment del visat i el control deontològic, entre d’altres.

A banda, s’estableix un tram Complementari que comprèn els serveis de suport i acompanyament professional, com ara el tècnic, el jurídic, el d'emprenedoria o la Borsa de treball, entre d'altres.  Aquest tram Complementari, addicional a la Quota Bàsica, serà voluntari.

3. Com podem triar la modalitat de quota que preferim? 
Els arquitectes poden modificar la seva modalitat de quota en qualsevol moment, tenint en compte el període de regularització que el COAC ha establert (mensual pel que fa a Quota Col·legial Bàsica i trimestral pel que fa al Tram Complementari). Això es pot fer a través de la pàgina 'Els meus serveis', dins l'apartat Quotes Col·legials del web.

4. La Quota Bàsica està subjecta a IVA? I el tram Complementari?
La Quota Bàsica col·legial està exempta d’IVA, ja que inclou els serveis que el COAC està obligat a prestar per les funcions públiques que té atribuïdes. El tram Complementari (addicional a la Quota Bàsica) sí que estarà subjecte a l'IVA, perquè inclourà aquells serveis de valor afegit que tenen un caràcter complementari als bàsics.

- Quota Bàsica: 216 € anuals (no paga IVA)
- Tram Complementari (addicional a la Quota Bàsica):
144 € anuals + 21% IVA = 174,24 € anuals IVA inclòs

5. Es pot triar quins serveis contractar dins del tram Complementari?

Els serveis del tram complementari formen part d'un paquet de serveis, de manera que no es poden triar.

6. La diferenciació entre Col·legiat Exercent i No Exercent es manté?
El nou sistema de quotes és independent dels conceptes de Col.legiat Exercent i Col.legiat No Exercent, i idèntic en import per a totes dues modalitats: tots dos hauran de pagar la mateixa Quota Bàsica (216 €) i tots dos podran contractar el tram Complementari (144 €+IVA) si ho desitgen.

Arquitecte Exercent és tot el que realitza treballs – ja sigui sol, com a soci d’una societat o com a assalariat- per als quals ha d’aplicar els coneixements i les capacitats professionals assolits amb els estudis universitaris d’Arquitectura, sense prejudici que aquests treballs siguin competència exclusiva de la professió d’arquitecte (per exemple, edificis d’ús residencial) o bé que la competència estigui compartida amb altres titulats (per exemple, urbanisme). La Llei obliga a col.legiar-se als arquitectes que exerceixen la professió, i el Col•legi, en interès de la societat i dels consumidors i usuaris, està obligat a vetllar pel correcte exercici professional i ha de portar un registre públic de col.legiats, que a nivell estatal es concreta en el Registre d’Arquitectes. Per tant els arquitectes que exerceixen la professió han d’estar col.legiats i han de comunicar la seva situació professional al Col.legi.

Els professionals exercents, siguin assalariats o no, han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil professional (les societats també), i si l’exercici és per compte propi, han d’estar d’alta al cens de professionals de l’Agència Tributària (AEAT) i complir amb llurs deures fiscals. A més, han de tenir cobertura de prevenció social (incapacitat, jubilació) bé a la Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA), o bé al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social (els assalariats han d’estar al Règim General de la Seguretat Social).

7. Es podrà visar si només es paga la Quota Bàsica?
Si esteu inscrits al COAC com a arquitectes exercents sí que podreu visar. En cas de ser arquitecte no exercent i voler visar un treball, hauríeu de modificar la vostra modalitat de col·legiació a exercent. Els arquitectes exercents i els no exercents pagaran la mateixa Quota Bàsica (216 €), però el visat de treballs prova indubtablement que l'arquitecte està exercint la professió i, per tant, és necessari ser exercent per poder visar.  

A títol informatiu, els treballs s’han de sotmetre a visat en els supòsits obligatoris contemplats al Reial Decret 1000/2010 (projectes d’enderroc, projectes executius, legalitzacions, certificats finals d’obra) i també quan, encara que no sigui obligatori, el client ho demani expressament.

8. El canvi suposa un increment de preus respecte el model antic de quotes?
Les noves modalitats de quota comporten algun ajust o variació respecte el que els col•legiats pagaven fins ara, variació que no supera en cap cas els 6 euros anuals.

9. Com afecta el canvi de sistema al col•legiat No Exercent?
Als col·legiats que a 30 de setembre estiguin en la modalitat de No Exercent se’ls mantindrà excepcionalment durant el darrer trimestre del 2014 els mateixos serveis que tenen actualment. A partir de l’1 de gener de 2015 quedaran adscrits als serveis inclosos a la Quota Bàsica, podent optar al tram Complementari. En resum la seva situació serà:

- Quota darrer trimestre 2014: 54€. Amb aquest preu tindran inclosos els serveis del tram Complementari exclusivament durant el darrer trimestre del 2014.
- Quota 2015: 216 € anuals (Quota Bàsica): es podrà contractar el tram Complementari.

10. Aquest canvi afecta també a les societats que estan col•legiades?
Aquest canvi afecta tant als col·legiats que són persones físiques com a les societats, les quals quedaran sota la modalitat de Quota Bàsica. Les societats també poden contractar amb el COAC el tram Complementari, que els dóna accés a tots els serveis que aquest inclou. Els socis d’una societat que tingui contractat el tram Complementari, si realitzen tota la seva activitat professional a través d’aquesta societat podran gaudir dels serveis del tram Complementari a través de la seva societat. Les societats que fins ara estaven exemptes de quota (unipersonals i familiars), amb el nou model quedaran exemptes de pagar la Quota Bàsica, i podran contractar el tram Complementari amb el cost que el COAC ha establert, sense que s’apliqui en aquest cas cap tracte diferenciat respecte a la resta de col·legiats. 

11. El nou model de quotes afecta també als col·legiats jubilats i/o expatriats? 
El tractament diferenciat a nivell econòmic que tenen actualment aquestes modalitats de col·legiació es mantindrà amb el nou model. A nivell operatiu, aquests col·legiats estaran incorporats a la Quota Bàsica (36€), i podran contractar el tram Complementari. Als col·legiats jubilats, excepcionalment i durant el darrer trimestre del 2014 se'ls mantindrà els mateixos serveis que tenen actualment, és a dir, tots els del COAC. Serà a partir de l'1 de gener de 2015 que, en cas de no voler contractar el Tram de Serveis Complementaris, quedaran automàticament adscrits a la Quota Bàsica. 

12. Els arquitectes col·legiats al COAC segueixen tenint un preu especial 
durant els 3 primers anys de col·legiació?
Sí. A aquest grup de col·legiats se'ls aplica un descompte del 50% tant per la Quota Bàsica com per al tram Complementari. Així la Quota Col·legial Bàsica té un cost per a ells de 108€ anuals i el tram Complementari de 72€ anuals + IVA.

13. Els arquitectes acreditats al COAC podran contractar el tram Complementari de serveis?

Sí, els arquitectes acreditats al COAC poden contractar el tram Complementari de serveis col•legials en les mateixes condicions que la resta de col•legiats.

14. Quins descomptes se m’aplicaran si em matriculo en un curs de l’Escola Sert?
Properament es procedirà a fer el canvi de preus en els cursos de l’Escola Sert per adaptar-los als descomptes aplicables amb les noves quotes col•legials. Fins aleshores, es mantindran els preus que actualment estan publicats a la pàgina web.

15. Com afecta el nou sistema de Quotes als col•legiats bonificats a través del Pla Impulsa?

El col•legiats que s’han acollit al Pla Impulsa i actualment reben una bonificació a la seva quota continuaran tenint aquesta bonificació aplicada a la Quota Bàsica mentre el Pla estigui vigent i la seva situació particular no variï.

16. La pertinença a les Llistes de Perits entra en la quota bàsica o he de subscriure el Tram de Serveis Complementaris? El Col•legi elabora anualment les llistes de perits i les envia al Departament de Justícia (que les posa en una base de dades a l’abast de tots els jutjats catalans), als registres mercantils i a les administracions tributàries radicades a Catalunya perquè aquesta és una funció que li és encomanada per la Llei d’Enjudiciament Civil i per les lleis del registre mercantil i tributàries. Per tant, el manteniment d’aquest servei de confecció i enviament de les llistes es finança amb la quota bàsica, i per això per apuntar-se a les llistes no cal tenir subscrit el Tram de Serveis Complementaris. Ara bé, l’assessorament en l’exercici de la funció de perit (renuncies o acceptacions de designes de perit, com cobrar honoraris, què fer en una designa de torn d’ofici, etc) no està comprés en el concepte de pertinença a les llistes, sinó que cada perit l’ha de conèixer, i si desitja consultar l’Assessoria Jurídica sobre això, haurà de tenir contractat el Tram de Serveis Complementaris.

17. Es mantenen els Drets d’incorporació?

Sí, el COAC tan sols ha canviat l’estructura de la quota col·legial. Aquesta situació es mantindrà mentre que la legislació no canviï.


Per a la versió imprimible de les FAQ's clica aquí. 
Versió per a imprimirPDF version