Com presentar per correu postal propostes a concursos i licitacions públiques?

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Sovint, els plecs de clàusules administratives contemplen la possibilitat d’enviar a través de l’empresa pública Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A (Correos) les propostes als concursos i licitacions públiques, indicant que caldrà notificar a l’organisme el justificant d’enviament i que, si la documentació no arriba en els deu dies naturals següents a la fi del termini, es tindrà per no presentada.

Aquesta opció és molt utilitzada pels despatxos d’arquitectura. Tot seguit us compartim algunes recomanacions a tenir en compte:

1. Únicament és possible presentar les proposicions per Correos si el plec de clàusules administratives ho contempla expressament. Si el plec no diu res al respecte, no es poden enviar les proposicions per aquesta via, perquè poden ser inadmeses.

2. Quan sigui possible fer l’enviament per Correos, el plec de clàusules determinarà en quants dies haurà d’arribar la documentació a l’Administració, un cop finalitzat el termini de presentació de propostes. Si el plec no diu en quants dies s’ha de rebre aquesta documentació, la llei determina que s’haurà de rebre dins els 10 dies naturals següents a la fi del termini de presentació de propostes.

Si Correos té una saturació, per exemple, per període nadalenc o per una vaga dels seus treballadors, i la documentació arriba més tard dels 10 dies naturals, la proposta no serà admesa. En aquest cas, eventualment, es podria demanar una indemnització a Correos, que seria l’equivalent a les despeses de preparació de la proposta.

3. Les empreses privades de missatgeria no són equivalents a Correos. Si es vol enviar la proposta per missatger, cal que aquest l’entregui dins del termini de presentació de propostes fixat a les bases. Encara que el participant hagi donat la documentació al missatger dins de termini, si aquest no arriba a temps a presentar-la a l’administració, la proposta no serà admesa.

La llei únicament permet la recepció de propostes més enllà del termini final de presentació si aquestes venen de l’empresa pública Correos.

4. En els casos en què calgui protegir l’anonimat de la proposta presentada, cal ser molt curosos amb l’enviament del justificant a l’Administració pública, ja que el justificant que Correos expedeix ha d’indicar el remitent. L’article 80.4 del Reglament de la Llei de Contractes determina que: “El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario”.

Si es vol presentar aquest tipus de proposta anònima per correu, el que nosaltres recomanem és verificar amb l’Administració implicada que hagi previst sistemes de protecció de l’anonimat o, si és possible, convenir amb l’Oficina de Correos que es faci constar al justificant el LEMA, i que la identitat del remitent quedi en document a part.

En qualsevol cas, sempre que detectem un plec amb aquest sistema el COAC envia l’avís a l’Administració perquè ho tingui en compte.

Teniu més dubtes o necessiteu algun aclariment?
Des de l’Oficina de Concursos del COAC ens posem a la vostra disposició per atendre qualsevol dubte o aclariment que puguin sorgir sobre aquest particular. Contacteu-nos a través del correu infoconcursos@coac.net.
2/03/2020
Tornar