vista actual sostre espai vestíbul seu COAC

El COAC renova els espais públics de la seva seu de Barcelona per millorar-los i fer-los més saludables

Imatge: 
Vista actual del sostre de l’Altell després de la intervenció © Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El COAC obre de nou els espais públics de la seva seu a Plaça Nova després de finalitzar les obres de desamiantat que s’han dut a terme al vestíbul i l’espai Picasso entre els mesos de maig i agost.

En total, s’han extret 6,44 tones de material de construcció amb amiant de l’espai Picasso i 13 tones del vestíbul, localitzat als 350 m de conductes de climatització -que ja no estaven en ús- i al fals sostre d’aquests espais. Es tracta del fibrociment que encara quedava a l’edifici, procedent dels materials amb què s’havia construït l’obra, l’any 1962.

Precisament amb aquesta intervenció, que ha deixat a la vista l’estructura i procés constructiu de l’edifici, es mostra la dicotomia existent entre una obra d’arquitectura moderna i els mitjans tradicionals propis de l’època en què es va construir.

Un cop finalitzada l'extracció de l'amiant -que forma part de les obres preliminars a les que es realitzaran en els propers mesos per renovar els espais i adaptar-los al projecte de Centre Obert d’Arquitectura de Barcelona-, s'ha tornat a obrir La Cooperativa Jordi Capell i el bar, i properament també es realitzaran exposicions a l’Altell.

Edifici lliure d’amiant
Amb la intervenció duta a terme al vestíbul i espai Picasso culmina el procés de desamiantat de l’edifici iniciat el 2016 i 2017 quan, amb les obres de renovació de la façana de l’edifici, es van extreure els conductes amb fibrociment de les plantes 3a, 6a, 7a i panells de la façana.  

La complexitat del procés d'extracció d'amiant comporta una execució delicada, la qual s’ha dut a terme amb les màximes precaucions -quant a protecció i confinament de la zona, renovacions d’aire, torns de treball...- i seguint un pla de treball aprovat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Prèviament al desmuntatge de la zona confinada, s’han realitzat les medicions pertinents per garantir que l’ambient està totalment lliure de fibres.

Així mateix, a banda de les mesures normatives, les obres al COAC han comptat amb la supervisió per part de l’expert higienista Lluís Mallart (ACM), que ha realitzat medicions a l’interior i exterior de la zona confinada per comprovar que no hi hagi amiant a l'ambient.

Amb aquestes obres, doncs, s'ha assolit una fita important, que és l'erradicació total de l'amiant a l'edifici de Plaça Nova.

Renovació urbana per al benestar de les persones
La renovació i manteniment dels nostres edificis respon als reptes d’arquitectura sostenible, compromesa amb el canvi climàtic i millora del benestar i salut de les persones.

L’eliminació de materials amb amiant dels edificis i instal·lacions, provinents en gran part de construccions dels anys 60 a 80, ha estat motiu de debat i s’han dut a terme diverses iniciatives reglamentàries. Així, el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu de l'any 2015 per erradicar l'amiant a la Unió Europea estableix entre les seves conclusions l'objectiu d'eliminar tot l'amiant a finals de 2032.

Precisament en aquesta línia se situen els ajuts que convoca la Generalitat de Catalunya destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant als quals s’ha acollit al COAC per dur a terme les obres.

L’objectiu és fomentar la retirada dels residus que continguin amiant i gestionar-los correctament, amb la finalitat última de millora ambiental i minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.
2/09/2020
Tornar