Guia Tècnica RD 1627/1997 Seguretat i Salut en Obres de Construcció

Guia Tècnica del RD 1627/1997 de Seguretat i Salut en les obres de Construcció, INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuals i Guies

Complement COAC per al CE3X

Complement per generar el Document de detall de les recomanacions de millora. No actualitzat a les modificacions del RD 390/2021 de certificació energètica i del RD 732/2019 de modificació del CTE...

Aplicacions

Guia del manteniment integral en edificis d'habitatges

Guia pràctica i consells per a l'estalvi de l'Ajuntament de Barcelona, octubre 2012

Manuals i Guies

RD 210/2018

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

Textos legals

LLEI 18/2020

de facilitació de l'activitat econòmica

Textos legals

Formulari SEPA domiciliació bancària societats

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA

Plantilles i fitxes

INFORMACIÓ BONIFICACIONS

Bonificacions sobre la Quota i el Tram de Serveis Complementaris.

Documents informatius

Llibre de l'edifici

Decret 206/1992, pel qual es regula el llibre de l'edifici (derogat)

Textos legals

Guia normes urbanístiques del POUM

Guia per a l'elaboració de les normes urbanístiques del POUM

Manuals i Guies

Subvencions per a millores d’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'AMB

Fins el 31/10/2018 (presentació de la documentació)

Documents informatius

Modalitats de col·legiació

TIPUS COL·LEGIACIÓ

Documents informatius

Pàgines