Control de qualitat en l'edificació d'habitatges.

 D 375/1988 (DOGC 28/12/1988)  

Textos legals

PLA DE MANTENIMENT EDIFICIS D’HABITATGES EXISTENTS

Recomanacions d'operacions de manteniment per a les zones comunes dels edificis d'habitatges existents

Aplicacions

Guia ITE, Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges

Guia ITE Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges Decret 67/2015

Manuals i Guies

Base de dades de materials i productes

Accés a la Base de dades de materials i productes de l'ITEc

Aplicacions

certificat d'obra en construcció

Certificat d'obra en construcció. Document a utilitzar per a indicar el percentatge d'obra executada.

Plantilles i fitxes

Catàleg d'Elements Constructius

El catàleg d'elements constructius (CEC) proporciona una base de dades que recull informació de les característiques i prestacions dels materials

Documents reconeguts

D 67/2015 ITE i llibre de l'edifici

D 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, (DOGC 7/5/2015, en vigor el...

Textos legals

D 67/2015 ITE i llibre de l'edifici

Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, (DOGC 7/5/...

Textos legals

Sol·licitud de Certificats de dades col·legials

Certificació acreditativa

Plantilles i fitxes

Manual de bastides

Ajuntament de Barcelona (mobilitat i accessibilitat)

Manuals i Guies

Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del Coac

Text aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió de 28 d’octubre de 2014, amb les modificacions introduïdes per l’acord de Junta de Govern de 22.3.16

Documents informatius

Complement COAC per al CE3X

Complement per generar el Document de detall de les recomanacions de millora. No actualitzat a les modificacions del RD 390/2021 de certificació energètica i del RD 732/2019 de modificació del CTE...

Aplicacions

Pàgines